| Home | ประวัติ | โครงสร้าง | บุคลากร | สถิติ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | รูปกิจกรรม | วิชาการ | เว็บบอร์ด | เว็บครูพระ | บอร์ดครูพระ | ระเบียบ | ประกาศด่วน | ผลสอบ | สมุดเยี่ยม | ติดต่อ | Online 16

ติดต่อ

 
   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่
เลขที่ 219 ม.3 ต.บ่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
โทร. 042-495333 Fax. 042-495222


 
  
ผู้บริหาร
ที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ
บ้าน/ที่ทำงาน มือถือ อีเมล

 1.

 พระครูมงคลเขมคุณ

 รองอธิการบดี  042-421273  081-9540275  
 2.  นายอุทัย ยอดประทุม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
042-421273
 081-2625411  
 3.  พระมหา ดร.พิชิต อตุลเวโท  ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตหนงคาย
042-421273
 086-2297066  
 4.  พระครูวิจักษ์ปริยัติคุณ  รก.ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย
042-422816
 081-7170152  
 5.  พระครูสมุห์วีระพงษ์ สุเมธี  รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
042-422741
 081-2623499  
 
สำนักงาน วิทยาเขตหนองคาย
ที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ
บ้าน/ที่ทำงาน มือถือ อีเมล
 1.  นายชาญไชย พิมพ์คำ  รองผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย  042-421273  089-7138708   
 2.  พระครูวินัยธรไทย ปญฺญาธโร  หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต  042-421273  089-2770360  
 3.  นางสาวจริยา ครวญเชียงเพ็ชร  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  042-421273  081-9544956   
 4.  นางตวงพร ภูลาด  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  042-421273  087-8525640   
 5.  นางพิมพิศา ไชยชิน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  042-421273  087-8679379   
 6.  พระชนันวัฒน์ กนฺตสีโล  รก.เจ้าหน้าที่พัสดุ  042-421273  084-6008144  
 7.  นายบุญส่ง สุวรรณรินทร์  พนักงานขับรถ  042-421273  086-8549886  
 8.  นายสรศักดิ์ คนครอง  นักการภารโรง  042-421273    
 
สำนักวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย
ที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ
บ้าน/ที่ทำงาน มือถือ อีเมล
 1.  นายสุรเชษฐ์ นนละพล  หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย
042-422816
 089-9415495
 
 2.  นางสาวอิงอร บุตรศรีผา  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
042-422816
 087-8531097
 ing_115@thaimail.com
 3.  พระปัญญา สญฺญจิตฺโต  นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ  042-422816    
 
วิทยาลัยสงฆ์
หนองคาย
ที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ
บ้าน/ที่ทำงาน มือถือ อีเมล
 1.  นายปิ่น ศรีภา  หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ
042-422741
 085-9282600
 
 2.  พระครูสิริสุตาภรณ์  อาจารย์ประจำ/หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
042-422741
 081-6708636 
 
 3.  พระมหาประหยัด ปญญฺาวโร
 อาจารย์ประจำ/หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
042-422741
 086-8894578
 
 4.  นายสุวิทย์ ขาวนอก
 อาจารย์ประจำ/หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
042-422741
 087-9508237
 
 5.  นายสุกันต์ แสงโชติ
 อาจารย์ประจำ/หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
042-422741
 085-7441175 
 
 6.  ดร.ณัชชา มูลยาพอ
 อาจารย์ประจำ
042-422741
 085-7443605 
 
 7.  นายคิด วรุณดี
 อาจารย์ประจำ
042-422741
 089-2299390 
 
 8.  นายทองคำ ดวงชันเพ็ช
 อาจารย์ประจำ
042-422741
 084-9559765
   
 9.  นายวิวัฒน์ ทองวาด
 อาจารย์ประจำ
042-422741
 
 
 10.  นายประเพียร ภูลาด
 อาจารย์ประจำ
042-422741
 087-8525640 
 
 11.  นายทองคำ สุวรรณไตร
 อาจารย์ประจำ
042-422741
 081-0596497
 
 12.  นายสมเดช นามเกตุ
 อาจารย์ประจำ
042-422741
 086-2385440
 
 13.  นายช่วงวิทย์ สิงห์มอ
 อาจารย์ประจำ
042-422741
 086-2267521
 
 14.  นายบัวลี มณีแสน
 อาจารย์ประจำ
042-422741
 086-2257204
 
 15.  นายวิระพันธ์ มาทมูล
 อาจารย์ประจำ
042-422741
 089-9375699
 
 16.  นายเติมศักดิ์ หอมเอื้อม
 อาจารย์ประจำ
042-422741
 081-0504679
 
 17.  นายทวี เขจรกุล
 อาจารย์ประจำ
042-422741
 086-8638672
 
 18.  นายสมพงษ์ แสนคูณท้าว
 อาจารย์ประจำ
042-422741
 084-5180699
 
 19.  นายวัฒนา มุลเมืองแสน
 อาจารย์ประจำ
042-422741
 084-7955060
 
 20.  นายพาโชค พรหมศร
 อาจารย์ประจำ
042-422741
   
 
 
 
 
 
 
 
| Home | ประวัติ | โครงสร้าง | บุคลากร | สถิติ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | รูปกิจกรรม | วิชาการ | เว็บบอร์ด | เว็บครูพระ | บอร์ดครูพระ | ระเบียบ | ประกาศด่วน | ผลสอบ | สมุดเยี่ยม | ติดต่อ | Online 16

ออกแบบ/ควบคุมดูแล/บริหารัดการ เว็บไซต์ทั้งหมด โดย เจ้าหน้าที่ Admin มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
อีเมล pong_mcu@thaimail.com และ computersam@hotmail.com
ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์  081-2623499 (พระครูปลัดวีระพงษ์  สุเมธี),  089-9405715 (มหาแซม-สุขี สิงห์บรบือ)
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคาย เลขที่ 219 ม.3 ต.บ่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100 โทร. 042-495333 Fax. 042-495222
©Copyright  2002-2005 www.mcunk.com    All rights reserved.รวมการเข้าชมหน้านี้ทั้งหมด 984  ครั้ง 
เฉพาะวันนี้ มีผู้เข้าชม
หน้านี้ 2 ครั้ง
ได้นำ
หน้านี้ลงเน็ตและเริ่มนับสถิติเมื่อ จันทร์ 29/03/2553 เวลา 08:12:50 น.
มีผู้เข้าชม
หน้านี้ครั้งล่าสุดเมื่อ อาทิตย์ 20/04/2557 เวลา 07:10:47 น.